Säännöt

§ 1

Yhdistyksen nimi on Tampereen Yliopiston Talouskerho Markka ry, lyhyemmin Talouskerho Markka. Näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä kerho. Epävirallisesti kerhosta voidaan käyttää englanninkielisissä yhteyksissä nimeä Economy and Business Club Markka, lyhennettynä Markka.

§ 2

Kerho on perustettu 28.01.1999.

§ 3

Kerhon kotipaikka on Tampere.

§ 4

Kerhon virallinen kieli on suomi.

§ 5

Kerhon tarkoituksena on yhdistää sijoittamisesta kiinnostuneita opiskelijoita,

edistää jäsentensä urapyrkimyksiä rahoitusalalle sekä edistää opiskelijoiden tietämystä talouselämästä.

§ 6

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho voi:

- järjestää ekskursioita;

- harjoittaa yhteistyötä yritysten, yliopiston sekä muiden opiskelijajärjestöjen kanssa;

- välittää tietoa rahoitusalasta, sijoittamisesta sekä talouselämästä ja järjestää näihin liittyviä tilaisuuksia ja tapahtumia;

- järjestää illanviettoja ja muuta vapaa-ajan toimintaa; sekä

- hoitaa kerhon sisäistä tiedotusta julkaisemalla uutistiedotteita.

§ 7

Toimintansa tukemiseksi kerho voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa arvopapereita ja käydä niillä kauppaa sekä järjestää huvitilaisuuksia ja arpajaisia asianomaisilla luvilla. Kerhon tarkoituksena ei ole voiton eikä muun välittömästi taloudellisen ansion hankkiminen kerhon toimintaan osallisille eikä kerhon toiminta muutoinkaan saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.

§ 8

Kerhon jäseniä ovat varsinaiset jäsenet sekä kannatus- ja kunniajäsenet.

§ 9

Kerhon varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Tampereen yliopistossa teknillistieteellisiä tutkinto-, jatko-, tai vaihto-opintoja suorittava henkilö, joka hyväksyy kerhon tarkoituksen, sitoutuu noudattamaan sen sääntöjä sekä suorittaa kerhon jäsenmaksun.

§ 10

Kerhon kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä kerhon toiminnasta kiinnostunut henkilö tai yhteisö, joka hyväksyy kerhon tarkoituksen, sitoutuu noudattamaan sen sääntöjä sekä suorittaa kerhon kannatusjäsenmaksun.

§ 11

Kerhon kunniajäseneksi voi kerhon kokous kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut kerhon toiminnassa tai muuten merkittävästi edesauttanut sen pyrkimyksiä. Kerhon kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

§ 12

Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee kerhon hallitus tai varsinaisista jäsenistä koostuva jäsenryhmä, jonka suuruus on vähintään kymmenen (10) jäsentä.

§ 13

Kerhon varsinaiset jäsenet sekä kannatusjäsenet ovat velvollisia suorittamaan kerholle jäsenmaksun tai kannatusjäsenmaksun, joiden suuruudet päättää kerhon syyskokous. Jäsenmaksukausi on voimassa 1. kesäkuuta ja 31. toukokuuta välisen ajan.

§ 14

Jäsenmaksut erääntyvät heinäkuun 15. päivä. Varsinainen jäsen tai kannatusjäsen voidaan katsoa eronneeksi kerhosta, mikäli tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta yli kahden kuukauden ajan sen erääntymisestä.

§ 15

Jäsen voi erota kerhosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta kerhon kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

§ 16

Hallitus voi erottaa kerhosta jäsenen, joka on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on kerhoon liittymällä sitoutunut; on menettelyllään kerhossa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut kerhoa tai ei enää täytä laissa taikka kerhon säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

§ 17

Eronneen tai erotetun jäsenen suorittamaa jäsenmaksua ei palauteta.

§ 18

Jos kerhon jäsen käyttäytymisellään tai toiminnallaan tahallisesti vaikeuttaa kerhon toimintaa tai kerhon edustajana tai kerhon järjestämässä tilaisuudessa aiheuttaa julkista pahennusta, voi hallitus kieltää jäseneltä osallistumisen kerhon järjestämiin tilaisuuksiin.

§ 19

Kerho pitää jäsenistään jäsenrekisteriä.


§ 20

Kerhon kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräiset kokoukset. Kerhon kokoukset kutsuu koolle kerhon hallitus.

§ 21

Kevätkokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä ja siinä on ainakin:

- käsiteltävä edellisen vuoden toimintakertomus;

- käsiteltävä tilikertomus, tilinpäätös ja kuultava toiminnantarkastajien lausunto; sekä

- päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

§ 22

Syyskokous on pidettävä loka-, marras- tai joulukuussa ja siinä on ainakin:

- valittava hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet suoraan tehtäviinsä;

- valittava kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varahenkilönsä;

- päätettävä kerhon varsinaisten jäsenten sekä kannatusjäsenten jäsenmaksun suuruus seuraavalle jäsenmaksukaudelle; sekä

- hyväksyttävä hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma ja talousarvio.

§ 23

Kerho kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen, mikäli kerhon hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun yksi kymmenesosa (1/10) tai vähintään kymmenen (10) kerhon äänioikeutettua jäsentä sitä kirjallisesti kerhon hallitukselta vaatii. Jälkimmäisessä tapauksessa kokous on pidettävä kahden (2) viikon kuluessa vaatimuksen jättämisestä hallitukselle.

§ 24

Kerhon hallitus päättää kerhon varsinaisen ilmoituskanavan vuoden alussa ja ilmoittaa sen aikaisemmalle ilmoituskanavalle.

§ 25

Kerhon kokouksista on ilmoitettava vähintään viisi (5) arkipäivää ennen kokousta kerhon varsinaisella ilmoituskanavalla. Kokouskutsun yhteydessä on esitettävä myös esityslista.

§ 26

Kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu ja läsnä on vähintään kuusi (6) tai yksi neljäsosa (1/4) kerhon varsinaisista jäsenistä.

§ 27

Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat jäsenvelvoitteensa suorittaneet kerhon varsinaiset jäsenet. Muilla jäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Kokouksen päätöksellä puhe- ja läsnäolo-oikeus voidaan myöntää myös kerhoon kuulumattomalle. Valtakirjalla ei saa äänestää.

§ 28

Kerhon kokouksessa valitaan kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, joiden tulee olla kerhon varsinaisia jäseniä. Tarkastus on tehtävä kahden (2) viikon kuluessa kokouksesta.

§ 29

Ellei säännöissä toisin mainita, tulee päätökseksi se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Puheenjohtajan ääni ratkaisee äänten mennessä tasan, vaalissa kuitenkin arpa.

§ 30

Äänestyksessä käytettäköön avointa äänestystä, ellei vähintään kaksi (2) kokouksessa läsnä olevaa äänioikeutettua jäsentä vaadi suljettua äänestystä.

§ 31

Jos on useita päätösehdotuksia, noudatetaan joko yksityiskohtaista tai lyhyttä äänestysjärjestystä tai muuta soveltuvaa äänestysjärjestystä.

§ 32

Milloin vaaleissa on valittavana vain yksi henkilö, on hänen saatava vähintään puolet (1/2) annetuista äänistä. Mikäli ensimmäisellä kierroksella kukaan ei ole saanut ehdotonta äänten enemmistöä, suoritetaan uusi vaali kahden (2) ensimmäisessä äänestyksessä eniten ääniä saaneen välillä.

§ 33

Jos on valittavana useita henkilöitä, toimitetaan vaali suhteellisena siten, että se suoritetaan ehdokaslistoja käyttämättä niin, että vaalissa jokainen annettu ääni jaetaan vaalilippuun merkittyjen ehdokkaiden kesken ensimmäisenä olevan ehdokkaan saadessa yhden äänen, toisena olevan puoli ääntä, kolmantena olevan yhden kolmasosan ääntä ja niin edelleen ja valituiksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden saamien äänien mukaisessa järjestyksessä.

§ 34

Annettujen äänien lukumäärää laskettaessa ei oteta huomioon

- äänioikeutettuja, jotka eivät ole äänestäneet, koska eivät ole saapuneet kokoukseen; jotka eivät ole halunneet äänestää; tai joilta puuttuu muodollinen äänioikeus ko. kokouksessa tai asiassa.

- äänestyslippuja, joissa on äänestetty "tyhjää" tai jotka on hylätty.

§ 35

Kerhon toiminnasta vastaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja kahdesta kahdeksaan (2-8) muuta jäsentä, joiden tulee olla kerhon varsinaisia jäseniä.

§ 36

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

§ 37

Hallituksen tehtävänä on:

- johtaa kerhon toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta;

- valmistella kerhon kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset;

- laatia kerhon tilinpäätös, toimintakertomus, toimintasuunnitelma ja talousarvio;

- kutsua kerhon kokoukset koolle; sekä

- päättää muista asioista, joita ei ole määrätty kerhon kokouksen päätettäväksi.

§ 38

Hallituksen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja, hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Tavasta, jolla kokoukset kutsutaan koolle, päättää hallitus.

§ 39

Kerhon hallitus on kokouksessaan päätösvaltainen, jos kokous on hallituksen päättämällä tavalla koolle kutsuttu, ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä mukaan lukien puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja on läsnä.

§ 40

Kerhon nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai toinen heistä yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

§ 41

Kerhon hallitus voi erityisiä tehtäviä varten asettaa määräaikaisia toimikuntia tai toimihenkilöitä, kuitenkin enintään kahdentoista (12) kuukauden mittaiseksi toimikaudeksi. Näihin toimiin voidaan tarvittaessa nimetä myös kerhon ulkopuolinen henkilö. Kerhon hallitus voi antaa toimikuntien ja -henkilöiden toimintaan liittyviä sääntöjä ja määräyksiä.

§ 42

Perustellusta syystä kerhon kokous voi vapauttaa hallituksen jäsenen tehtävästään kesken toimikauden, jolloin kokouskutsussa on mainittava asiasta. Tehtävästä vapautetun henkilön tilalle voidaan tarvittaessa valita uusi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

§ 43

Perustellusta syystä kerhon hallitus voi vapauttaa toimihenkilön tai –kunnan tehtävästään kesken toimikauden, jolloin kokouskutsussa on mainittava asiasta. Tehtävästä vapautetun henkilön tai toimikunnan tilalle voidaan tarvittaessa valita uusi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.


§ 44

Kerhon toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Kerhon hallintoa ja taloutta valvoo kaksi (2) toiminnantarkastajaa. Toiminnantarkastajien toimikausi on kalenterivuosi.

§ 45

Kerhon kirjanpitoasiakirjat on toimitettava toiminnantarkastajille tarkastettavaksi viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta ja muutenkin toiminnantarkastajan sitä pyytäessä. Toiminnantarkastajien tulee toimittaa asiakirjat ja toiminnantarkastuskertomus kerhon hallitukselle viimeistään kahta (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

§ 46

Kerhon varallisuuteen verrattuna suuruudeltaan huomattavien pitkäaikaisten säästöjen käytöstä päättää kerhon kokous.

§ 47

Kerhon kokouksen tai hallituksen päätöksestä on kerhon varsinainen jäsen oikeutettu valittamaan sillä perusteella, että päätös on syntynyt laista, asetuksesta tai säännöistä poikkeavassa järjestyksessä taikka menee toimielimen toimivaltaa ulommas tai on muutoin lain, asetuksen tai sääntöjen taikka kerhoa koskevien määräysten vastainen. Valitus kerhon hallitukselle on tehtävä kolmen (3) kuukauden kuluessa päätöksen vahvistamisesta. Päätöksestä, joka on luonteeltaan yksinomaan asian valmistelua tai toimeenpanoa koskeva, ei kuitenkaan voi valittaa. Oikeutta moitekanteen nostamiseen ei ole henkilöllä, joka on kokouksessa myötävaikuttanut päätöksen tekemiseen.

§ 48

Kerhon tunnuksista ja merkeistä päättää kerhon kokous.

§ 49

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on hyväksytty vähintään kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä kerhon kokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi (2) viikkoa. Muutosesitys on mainittava kokouskutsussa. Muutosesityksen voi tehdä hallitus tai kymmenen (10) kerhon varsinaista jäsentä kirjallisena hallitukselle. Varsinaisten jäsenten tekemä ehdotus on käsiteltävä seuraavassa kerhon kokouksessa.

§ 50

Kerho purkautuu, jos kerho tekee siitä päätöksen viiden kuudesosan (5/6) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään yksi (1) kuukausi. Purkamisesitys on mainittava kokouskutsussa.

§ 51

Kerhon purkauduttua tai sen tullessa lakkautetuksi siirtyvät sen varat ja omaisuus Tampereen Teekkarit ry:lle käytettäväksi sen toimintaan.

§ 52

Sääntömuutos tai purkamispäätös tulee voimaan, kun merkintä on tehty yhdistysrekisteriin.